ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.วังน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *