x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ราคากลางโครงการก่อสร้าง05/02/2023 - 14:41
เผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่1)04/21/2023 - 10:47
รายงานสรุปผลและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256504/15/2023 - 11:56
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256604/14/2023 - 16:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 903/23/2023 - 10:19
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 12/01/2022 - 17:08
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ หมู่13 ต.วังน้ำเขียวเชื่อม หมู่3 ต.ลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10/05/2022 - 15:07
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ หมู่1309/15/2022 - 14:01
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง09/13/2022 - 15:53
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 256509/06/2022 - 16:17
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 256509/06/2022 - 16:12
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256509/06/2022 - 16:19
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนน คศล. หมู่ 306/15/2022 - 10:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.3-9 ม.1206/15/2022 - 10:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซ.5 ม.1206/15/2022 - 10:43
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย5 หมู่12 05/31/2022 - 13:54
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายกรีนแลนด์ ซอย3-9 หมู่12 05/31/2022 - 13:53
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่3 บ้านดอนชะเอม 05/31/2022 - 13:51
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:40
ราคากลางหมู่ 12 ซอย 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน05/26/2022 - 10:37

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)2023-04-25
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy2023-04-25
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652023-05-22
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 352023-04-23
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖2023-04-21
นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”2023-04-20
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.25652023-04-20
ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)2023-04-19
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ2023-04-18
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ2023-04-18
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย