กองคลัง

รายละเอียดโครงสร้างบุคลากร

นาง ณัชชา แป้นแก้วผา

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
เบอร์ติดต่อ 088-9199654


นาง ปราณี เลิศสงคราม

(หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)

นางสาวอุดมรัตน์ ช่างนำ

(นักวิชาการการเงินและบัญชี)

ว่าง

(เจ้าพนักงานพัสดุ)

ว่าที่ร้อยตรี พลรัต สุนารัตน์

(นักวิชาการคลัง)

นางสาวนลิน แป้นแก้วผา

(ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง)

นางสาวจินดา วันอยู่

(พนักงานจัดเก็บรายได้)

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุดสวาท

(เจ้าพนักงานธุรการ)

นางสาวศิณิชา อมรพัฒนธาดา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายวรัญญู ศรีทองคำ

(ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้)

นายธนพล ศรีศิริวัฒน์

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นางสาวศรีวรรณ ห้วยหงษ์ทอง

(พนักงานจดมาตรน้ำ)