สำนักปลัด

รายละเอียดโครงสร้างบุคลากร

นาย พรสุวรรณ สุนทรศารทูล

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 090-9969646

(ว่าง)

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

นาย เอกราช คุ้มล้วนล้อม

(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 098-8320376

นางสาว รศิกาญจน์ อรุณศรัญโรจน์

(หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 095-6542616

นาย ชาคริต ฉายาวัฒนา

(นักทรัพยากรบุคคล)

นาย คณิศร์ มีจันทร์

(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)

นาง ภคปภา อิ่มปรีชา

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นางสาว จารวี นาคมี

(ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นางสาว เบญจวรรณ เอกเผ่าพันธุ์

(นิติกร)

นางสาว จินตนา กุลนิรัติศัย

(ผู้ช่วยนิติกร)

จ่าเอก มนตรี ทองดอนแอ

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางสาว ณปภา จำปาพรหม

(พนักงานธุรการ)

นาย อินทรศักดิ์ คำกองแก้ว

(พนักงานขับรถยนต์)

นาย สมชาย สินเทศ

(ยาม)

นายเทพสุรินทร์ คำกองแก้ว

(พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา)

นาย เกษมสุข เฮ็งมี

(พนักงานประจำรถขยะ)


นายประจักษ์ สุขเกษม

(พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา)


นาย นิคม กังวาล

(พนักงานประจำรถขยะ)


(ว่าง)

(พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา)

นาย จิตติเดช ห้วยหงษ์ทอง

(พนักงานดับเพลิง)


นาย ตรีเนตร หนูน้อย

(คนงาน)

นาย สมพงศ์ สุขหงษ์

(พนักงานประจำรถขยะ)


นายสุชาติ งามขำ

(พนักงานประจำรถขยะ)


นาย ธนทรัพย์ เสริมสินธ์

(พนักงานดับเพลิง)

นางสาว เลิศลดา กลัดกลีบ

(นักการ)