กองการศึกษา

นางสาวชนิดาภา เทศแก้ว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ 081-9418007

นางสาวสุภาพร ห้วยหงษ์ทอง

นักวิชาการศึกษา


ว่าง

ครู

นางสาวกนิษฐา ชำนาญ

ภารโรง

นางสาวจารุวรรณ เก็กง้วน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางศิริพร กุณพรม

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอรวรรณ ทาอุบล

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)