แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะ และบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

1. ข้อมูลผู้มีความประสงค์ต้องการถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

1.1 เพศ
1.4 มีความประสงค์
1.5 เลือกประเภทของสถานที่ขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย