สำนักปลัด

รายละเอียดโครงสร้างบุคลากร

นาย พรสุวรรณ สุนทรศารทูล

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 090-9969646

นาย เอกราช คุ้มล้วนล้อม

(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 098-8320376

นางสาว รศิกาญจน์ อรุณศรัญโรจน์

(หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 095-6542616

นาย ชาคริต ฉายาวัฒนา

(นักทรัพยากรบุคคล)

นางสาว ณปภา จำปาพรหม

(พนักงานธุรการ)

นาง ภคปภา อิ่มปรีชา

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นางสาว จินตนา กุลนิรัติศัย

(ผู้ช่วยนิติกร)

นางสาว เบญจวรรณ เอกเผ่าพันธุ์

(นิติกร)

นาย คณิศร์ มีจันทร์

(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)

จ่าเอก มนตรี ทองดอนแอ

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางสาว จารวี นาคมี

(ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นาย อินทรศักดิ์ คำกองแก้ว

(พนักงานขับรถยนต์)

นาย สมโพธิ์ แซ่ลี้

(พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา)

นางสาว นลิน แป้นแก้วผา

(คนงาน)

นายเทพสุรินทร์ คำกองแก้ว

(พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา)

นาย สมชาย สินเทศ

(ยาม)

นาย จิตติเดช ห้วยหงษ์ทอง

(พนักงานดับเพลิง)

นางสาว เลิศลดา กลัดกลีบ

(นักการ)

นาย สมพงศ์ สุขหงษ์

(พนักงานประจำรถขยะ)

นาย เกษมสุข เฮ็งมี

(พนักงานประจำรถขยะ)