สมาชิกสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

นาย ยุรมณ์ เหล็กดี

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 081-9417177

นาย ทศพล อิ่มโอฐ

(รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 084-3151543

นาย พรสุวรรณ สุนทรศารทูล

(เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

นาย เลิศไชยวัฒน์ จำปาพรหม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1)

นางสาว กรรณิการ์ สระทองนวล

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)

นาย ทศพล อิ่มโอฐ

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)

นาย ทศพล อิ่มโอฐ

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)

นาย บุญยัง แสงสาด

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3)

นาย รัตนะ เปียหลิ่ม

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)

นาง กาญจนา เพียสุระ

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)

นาง สายพิณ วงษ์จู

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8)

นาย ไพรินทร์ พรดี

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9)

นาย ธิตินนท์ เมฆปั้น

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13)

นาย ยุรมณ์ เหล็กดี

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10)

นาย อรรถสิทธิ์ พวงเงินสกุล

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14)

นาย ยงยุทธ ศรีศิริวัฒน์

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11)

นาย อนันท์ คำกองแก้ว

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12)