กองช่าง

รายละเอียดโครงสร้างบุคลากร

นาย ศุภชัย ลาวทอง

(ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 089-8305517

ว่าง

(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

(ว่าง)

(หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร)

ว่าง
(นายช่างโยธา)

ว่าง

(เจ้าพนักงานประปา)

นาย อำนาจ พรมแป้นดี

(นายช่างโยธา)

นายณัฐเกียรติ วงษ์จำปา

(ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

นาย กฤษ คำกองแก้ว

(พนักงานผลิตน้ำประปา)

นางสาวนภาพร โคตรสม

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นายสมนึก สินเทศ

( คนสวน )

นายคมสันต์ คำกองแก้ว

(คนสวน)


นาย สราวุธ คำกองแก้ว

(พนักงานผลิตน้ำประปา)

นายทวีชัย ศรีทวีพันธ์

(คนงาน)

นายหนุ่ม รอดมณี

(คนสวน)

นาย เอนก ไพรงาม

(พนักงานผลิตน้ำประปา)