กองคลัง

รายละเอียดโครงสร้างบุคลากร

นาง ณัชชา แป้นแก้วผา

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
เบอร์ติดต่อ 088-9199654

ว่าง

(หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)

นางสาวศิณิชา อมรพัฒนธาดา

(เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

ว่าที่ร้อยตรี พลรัต สุนารัตน์

(นักวิชาการคลัง)

นางสาวณทิพธดา เศวตนันทกุล

(ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง)

นางสาวอุดมรัตน์ ช่างนำ

(นักวิชาการการเงินและบัญชี)

ว่าง

(เจ้าพนักงานพัสดุ)

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุดสวาท

(เจ้าพนักงานธุรการ)

นายธนพล ศรีศิริวัฒน์

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นางสาวจินดา วันอยู่

(พนักงานจัดเก็บรายได้)

นายวรัญญู ศรีทองคำ

(ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้)