กองการศึกษา

นางสาวสุภาพร ห้วยหงษ์ทอง

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เบอร์ติดต่อ 080-08801889

นางสาวจารุวรรณ เก็กง้วน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวกนิษฐา ชำนาญ

ภารโรง

นางศิริพร กุณพรม

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางเจนจิรา เพิ่มอิ่ม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)