มาตรการสร้างจิตรสำนึกแก่บุคลากรผู้บริหารสมาชิกข้าราชการ