ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566