นโยบายการบริหาร

คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม