การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ปี 2567

ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน)

ข้อมูลพื้นฐาน (การประชาสัมพันธ์)

ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิบัติการ)

การบริหารงานและงบประมาณ (แผนการดำเนินงานและงบประมาณ)

การบริหารงานและงบประมาณ (การปฏิบัติงาน)

การบริหารงานและงบประมาณ (การให้บริการและการติดต่อประสานงาน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส (การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

การส่งเสริมความโปร่งใส (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)

  • O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : https://www.wnk.go.th/มาตรการป้องกันการให้หร-2/
  • O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี :

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน