การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ปี 2567

ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐาน)

ข้อมูลพื้นฐาน (การประชาสัมพันธ์)

ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิบัติการ)

การบริหารงานและงบประมาณ (แผนการดำเนินงานและงบประมาณ)

การบริหารงานและงบประมาณ (การปฏิบัติงาน)

การบริหารงานและงบประมาณ (การให้บริการและการติดต่อประสานงาน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส (การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

การส่งเสริมความโปร่งใส (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน