x

สำนักปลัด

junpen

นาย พรสุวรรณ สุนทรศารทูล

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)  

เบอร์ติดต่อ 090-9969646

 

junpen

นาย เอกราช คุ้มล้วนล้อม

(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

เบอร์ติดต่อ 098-8320376 

 

 

junpen

นางสาว รศิกาญจน์  อรุณศรัญโรจน์

(หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

เบอร์ติดต่อ 095-6542616


 

 chakrit

นาย ชาคริต  ฉายาวัฒนา

(นักทรัพยากรบุคคล)

phakapapa

นาง ภคปภา  อิ่มปรีชา

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

benjawan

นางสาว เบญจวรรณ เอกเผ่าพันธุ์

(นิติกร)

montri

จ่าเอก  มนตรี  ทองดอนแอ

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 

 

 napapa

นางสาว ณปภา  จำปาพรหม

(พนักงานธุรการ)

jintana

นางสาว จินตนา  กุลนิรัติศัย

(ผู้ช่วยนิติกร)

kanit

นาย คณิศร์   มีจันทร์

(ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)

intorasak

นางสาว จารวี  นาคมี

(ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 


 

 intorasak

นาย อินทรศักดิ์  คำกองแก้ว

(พนักงานขับรถยนต์)

kanit

นางสาว นลิน  แป้นแก้วผา

(คนงาน)

kanit

นาย สมชาย  สินเทศ

(ยาม)

kanit

นางสาว เลิศลดา  กลัดกลีบ

(นักการ)

 
 kanit

นาย สมโพธิ์  แซ่ลี้

(พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา)

-ว่าง-

นายเทพสุรินทร์  คำกองแก้ว

(พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา)

1

- ว่าง -

(พนักงานดับเพลิง)

      

sing

นาย จิตติเดช ห้วยหงษ์ทอง

(พนักงานดับเพลิง)

           

                                               

 

 
 kanit

นาย สมพงศ์ สุขหงษ์

(พนักงานประจำรถขยะ)

intorasak

นาย เกษมสุข  เฮ็งมี

(พนักงานประจำรถขยะ)

kanit

- ว่าง -

(พนักงานประจำรถขยะ)