Submitted by adminwnk on 18 February 2021

เรื่อง การจัดพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ภาพประชาสัมพันธ์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว