x

กองคลัง

natcha

นาง ณัชชา  แป้นแก้วผา

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

เบอร์ติดต่อ 088-9199654

unknow

-ว่าง-

(หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)

 

 

sinicha

นางสาวศิณิชา อมรพัฒนธาดา

(นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

ponrat

ว่าที่ร้อยตรี พลรัต สุนารัตน์

(นักวิชาการคลัง)

udomrat

นางสาวอุดมรัตน์  ช่างนำ

(นักวิชาการการเงินและบัญชี)

boy

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุดสวาท

(เจ้าพนักงานธุรการ)

jinda

นางสาวจินดา วันอยู่

(พนักงานจัดเก็บรายได้

natiptada

นางสาวณทิพธดา เศวตนันทกุล

(ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง)

-ว่าง-

-ว่าง

(เจ้าพนักงานพัสดุ)

pond

นายธนพล ศรีศิริวัฒน์

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

waranyo

นายวรัญญู ศรีทองคำ

(ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้)