x

กองช่าง


supachai

 

นาย ศุภชัย  ลาวทอง

(ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)

เบอร์ติดต่อ 089-8305517

-ว่าง-

(ว่าง)

(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

unknow

(ว่าง)

(หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร)

 

-ว่าง-

(ว่าง)

(นายช่างโยธา)

amnart

นาย อำนาจ  พรมแป้นดี

(นายช่างโยธา)

napaporn

นางสาวนภาพร โคตรสม

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 

 

plam

นายณัฐเกียรติ วงษ์จำปา

(ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

taweechai

นายทวีชัย  ศรีทวีพันธ์

(คนงาน)

komsan

นายคมสันต์  คำกองแก้ว

(คนงาน)

 

 

 

somnuek

นายสมนึก  สินเทศ

( คนสวน )

nhum

นายหนุ่ม  รอดมณี

(คนสวน)