กองสวัสดิการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

นางสาวพัทธ์วริน เกษมสวัสดิ์

(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว)
เบอร์ติดต่อ 095-99193636

นางสาวรถพจนี สิงห์สี

(นักพัฒนาชุมชน)