คู่มือประชาชน

คลิกเพื่อดูคู่มือประชาชน

 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 • การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 • การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 • การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 • การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 • การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 • การแจ้งถมดิน
 • การแจ้งขุดดิน
 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ตาม พ...ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ...ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ...ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การขออนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ